ഇപ്പോൾ NO.1 코인 거래 시장

ഇപ്പോൾ NO.1 코인 거래 시장 "바이 낸스 (BINANCE)"

പണം "BINANCE" എന്നതിലേക്ക് കോണ്ഫിഗര് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങൾക്കു് ശേഷം സിസ്റ്റമിന്റെ മണിയുടെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നതിനായി "പരിശോധന" എന്നതു് ക്ലിക്കു് ചെയ്യുക 귀하 의 이메일 을 넣 습니다. നിങ്ങളുടെ ജാലക അലങ്കാരത്തിന് ഒരു പ്രമേയം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനായി അതിന്റെ പേരില് ക്ളിക്ക് ചെയ്തതിനു ശേഷം "പ്രയോഗിക്കുക" അത്കൊണ്ട് തന്നെ. "ചിത്രം ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യുക" (BINANCE) ". "BINANCE" എന്നത് സേവ് ചെയ്യുന്നതിനുമുൻപ് നിങ്ങളുടെ ബന്ധം പൂർത്തിയായി. ഒരു മിനിറ്റുവരെ നിങ്ങൾക്കാവശ്യമുള്ള സമയം നഷ്ടപ്പെടും. 24 സമയം / 365 일 대기중 중 입니다.